ساب زنی بتن

کفسابی بتن

کفسابی بتن کفسابی بتن کفسابی بتن :یکی از عمده مشکلات که با کفسابی قابل حل شدن است باشند که این صاف بودن مستلزم اجرای کف سابی که می باشد تا…
فهرست
برای تماس کلیک کنید